Page 5 - OMEGA MOTOR Teknik Katalog (TR 01-2019)
P. 5

Omega Motor   AG Asenkron Motorlar - TR 01/2019


     2. VERİMLİLİK


     Avrupa Bölgesinde, elektrik motorlarında verimliliği arttırmaya yönelik ilk somut çalışma 1998 yılında CEMEP’in tamamen gönüllülük
     esasına dayalı EFF1, EFF2 ve EFF3 şeklinde tanımlanan verim sınıflandırması idi. Herhangi bir yasal yaptırımı olmayan ve son kullanıcıyı
     bilinçlendirmeye yönelik olan bu çalışmanın başarısı da sınırlı olmuş ve 10 yıllık uygulanma sürecinde piyasaya arz edilen motorların
     ancak %1’i verimli motorlara dönüştürülmüştür.

     Bu süreç içerisinde ve daha sonrasında IEC’nin (International Electrotechnical Commission) yürüttüğü bütünleşik bir çalışma ile tek
     devirli, üç fazlı, 50 ve 60Hz elektrik motorlarında verimlilik, 2014 yılında son halinde yayınlanan iki standart ile uluslararası düzeyde bir
     zemine oturtulmuş oldu. IEC 60034-30-1:2014 ile elektrik motorlarında IE (International Efficiency) verimlilik sınıfları belirlenmiş,
     IEC 60034-2-1:2014 ile de motorların verim ölçümlemesi için test metotları standardize edilmiştir.

     Test prosedürlerini ve verim sınıflarını belirleyen bir kuruluş olarak IEC, bunların uygulanmasını yöneten bir merci değildir. Bu
     standartların uygulanması, ilgili ülkelerin kendi içlerinde oluşturdukları “Minimum Enerji Performansı Standartları” (MEPS) denilen yasal
     düzenlemelerle yapılmaktadır. Avrupa Birliği verimlerle ilgili düzenlemeyi mevzuatında 640/2009 sayılı yönetmelik ve 04/2014 sayılı ek ile
     yapmıştır. Türkiye ise 7/2/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 28197 sayılı (SGM-2012/2) Elektrik Motorları ile ilgili Çevreye
     Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ ve 13/3/2015 tarihli, 29294 sayılı (SGM-2015/15) ek ile yasalaştırmıştır.

     Avrupa Birliği ve Türkiye’deki bu yasal düzenlemelerin amacı, sanayinin kullanımına sunulan 7.5kW ile 375kW güç aralığındaki motorların
     2015, 0.75kW ile 375kW güç aralığındaki motorların tamamının 2017 yılından itibaren IE3 verim sınıfına geçirilerek daha tasarruflu
     motorların kullanılması ve tabiatıyla CO 2 emisyonunu küresel olarak azaltılmasıdır. Bu çerçevede IE2 verim sınıfındaki motorlara “geçiş
     dönemi motorları” demek yanlış olmayacaktır.

     IEC 60034-30-1:2014 ve 640/2009 sayılı yönetmelik ile 04/2014 sayılı ekin kapsamı ise şu şekildedir;


      Direktiflerin uygulanma takvimi


        kW

           7.5 ≤ P N ≤ 375  Minimum verimlilik sınıfı  (IE2 + değişken hız uygulamaları)
                               Minimum verimlilik sınıfı
                                   IE3
                 IE2


           0.75 ≤ P N < 7.5  Minimum verimlilik sınıfı  (IE2 + değişken hız uygulamaları)
                                  Minimum verimlilik sınıfı
                                      IE3
                    IE2            02/04/2012       01/01/2015  01/01/2017             Uygulanma
                                                Tarihi     KAPSAMLAR         DİREKTİF: 640/2009 ve 04/2014     STANDART: IEC 60034-30-1:2014

     Kutup Sayısı       2, 4 ve 6 kutup            2, 4, 6 ve 8 kutup
     Motor Çıkış Gücü     0.75kW < P N < 375kW         0.12kW < P N < 1000kW
     Besleme Gerilimi     0 < U N < 1000V            50 < U N < 1000V
     Frekans          50 Hz veya 50/60Hz          50Hz veya 60Hz
     Rakım           0 < rakım < 4000m           0 < rakım < 4000m
     Ortam Sıcaklığı*     -30°C < t < 60°C           -20°C < t < 60°C
     Maksimum Çalışma Sıcaklığı  400°C               400°C**
     * Su soğutmalı motorlarda müsaade edilen en düşük ortam sıcaklığı 0°C olmalıdır.
     ** Duman boşaltma motorları için

      www.omegamotor.com.tr                                                                                                                  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10