KVKK

İŞ BAŞVURULARI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın Çalışan Adayı,
OMEGA MOTOR SANAYİ A.Ş. (“OMEGA MOTOR”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, iş başvurusu amacıyla tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Bu Aydınlatma Metni, TC. Kimlik Numarası, ad-soyad, fotoğraf, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi iletişim bilgileri, eğitim ve iş deneyiminiz gibi iş başvurunuz kapsamında tarafımıza sağlamakta olduğunuz kişisel verileriniz ile iş başvuru süreci kapsamında tamamlayacağınız kişilik ve yetenek testine vermiş olduğunuz cevaplar ve test sonuçlarınız (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) gibi bilgileri işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?
Kişisel Verileriniz, Kanun madde 5/2 (c) uyarınca tarafınız ile OMEGA MOTOR arasında bir iş sözleşmesi kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle ve

 • Yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla,
 • İş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı ile sizinle iletişime geçmek ve istihdamla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
 • Yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında kişisel becerilerinizin başvurmuş olduğunuz pozisyona uygun olup olmadığını belirleyebilmek için size bir kişilik ve yetenek testi göndermek, söz konusu testi gerçekleştirmek ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan; Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle ve
 • Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, OMEGA MOTOR tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için becerilerinizin uygun olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla kişisel verilerinizi makul süreyle saklamak, potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan;
toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?
Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik olan ve OMEGA MOTOR’ un hizmet/destek/danışmanlık aldığı üçüncü kişi firmalar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler (e-mail ile veya internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz iş başvurusu sırasında gönderdiğiniz CV’niz gibi) aracılığı ile veya tarafınıza iletilecek kişilik ve yetenek testine vereceğiniz cevaplar ile elektronik ortamda; OMEGA MOTOR çalışanları ile yapacağınız görüşmeler yoluyla sözlü olarak veya dolduracağınız iş başvuru formları aracılığıyla yazılı olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve başvurularınızı www.omegamotor.com.tr web sitemizde bulunan, Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak “Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:10 Ümraniye İstanbul” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir veya Noter kanalıyla gönderebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (omegamotor@hs01.kep.tr) güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz. Talep ve başvurularınızda,

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu, bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi Şirketimizin “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda bulunmaktadır.

Başvuru formu için tıklayınız